ให้บริการด้านคำปรึกษาการวางแผนการเงิน การลงทุนและการประกัน

บริการวางแผนการเงิน เริ่มตั้งแต่การคำนวณเงินสำรองฉุกเฉินของแต่ละคนให้เพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกิดวิกฤติ วางแผนประกัน วางแผนการลงทุน จัดทำงบการเงินส่วนบุคคล งบกระแสเงินสด เก็บข้อมูลครอบครัว จัดทำบัญชีสินทรัพย์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขหนี้สินเพื่อให้ประหยัดดอกเบี้ย วิเคราะห์มูลค่าความสามารถ การสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวคุณและทุกคนในครอบครัวเพื่อปกป้องรายได้ประมาณการณ์ล่วงหน้าไม่ให้สูญหาย

เราให้บริการจัดทำ โมบายแอปพลิเคชันตามต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรวบรวมความต้องการไปจนถึงการเสนอไอเดียในการพัฒนาต่อยอดหลังการส่งมอบงาน

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการวางแผนการเงิน

ประกันชีวิต

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ด้วยการวางแผนคุ้มครองชีวิต วางแผนภาษี และ การเก็บออมในรูปแบบประกัน สร้างกองทุนการศึกษาให้บุตร คุ้มครองวงเงินหนี้ ปกป้องรายได้ในอนาคต จัดการมรดกอย่างชาญฉลาดด้วยการส่งต่อทรัพย์สินที่ปราศจากภาษี

ประกันสุขภาพ

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ช่วยคุ้มครองปกป้องเงินจาก ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ชดเชยราย สร้างเงินก้อนเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายของผู้เจ็บป่วยและผู้ดูแลในระหว่างการรักษา หรือ การรักษา

ประกันวินาศภัย รถยนต์, บ้าน, โรงงาน, ทรัพย์สิน ฯลฯ

ช้เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อคุ้มครองการสูญเสียทรัพย์สิน หรือ การรั่วไหลของเงินที่เกิดความเสียหายจากทรัพย์สิน หรือ กิจกรรมในการทำงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ชีวิต

image
image

บริหารภาษีบุคคลและนิติบุคคล

ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

จัดสรรการลงทุน

ช้เพื่อต่อยอดการเก็บออมให้เกิดมูลค่าในอัตราก้าวหน้าที่สามารถเอาชนะค่าเงินเฟ้อ สร้างประโยชน์ได้มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ผ่านการจัดสรรการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อไปเป้าหมายการเงินที่วางไว้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

image
image